Algemenevoorwaarden

 • 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure lashes en een cliënt waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • 2. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pure lashes melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van de totale kosten aan de cliënt berekenen. 
 • 3. Inspanningen schoonheidssalon
  Pure lashes zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 • 4. Betaling
  Pure lashes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Pure lashes heeft het recht ten allen tijden de prijzen van de behandelingen aan te passen. 

 • 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Pure lashes vóór de eerste behandeling van persoonlijke gegevens, waarvan Pure lashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pure lashes neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenbestand. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Pure lashes en niet verstrekt aan derden.

 • 6. Geheimhouding
  Pure lashes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pure lashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • 7. Aansprakelijkheid
  Pure lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pure lashes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pure lashes is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 • 8. Beschadiging & diefstal
  Pure lashes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pure lashes meldt diefstal altijd bij de politie.

 • 9. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Pure lashes en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.